Slutspelets taktik

Endgame Tactics

Vad är slutspelstaktik i schack?

Slutspelstaktik hänvisar till de specifika strategier och tekniker som används under slutfasen av ett schackspel. Slutspelet är det skede av spelet där det finns färre pjäser på brädan och fokus skiftar till optimal användning av de återstående pjäserna för att uppnå schackmatt eller en avgörande materiell fördel.

Vilka är exempel på slutspelstaktik i schack?